ते तु ठरव

ते तु ठरव

पाणावलेले डोळे करतील स्वागत तुझे,
पण तुला हसताना पाहण्यासाठी मी थोडा हसेलही..
मला पाहून हसायचं कि नाही ते तु ठरव !!
नेहमीसारख्याच रंगाव्या गप्पा असा माझा प्रयत्न असेल,
पण जुन्या-नव्या तक्रारीँवरुन तुझ्यावर रागवेलही..
माझ्या अशा वागण्यावर रुसायचं कि नाही ते तु ठरव !!
ह्यावेळी आपल्या आठवणीँच्या त्या सुंदर जगात तुला नेणं शक्य होणार नाही,
पण तुझ्या मनात माझं नाव कुठेतरी लिहिलेलं असेलही..
माझ्या आठवणीँप्रमाने माझं नाव पुसायचं कि नाही ते तु ठरव !!
निरोप घेताना हात पकडून तुला थांबवणे जमणार नाही,
पण तु आणखी थोड्यावेळ थांबावे असा आग्रह करेलही..
परत माझ्या शेजारी येऊन बसायचं कि नाही ते तु ठरव !!
तु मला सोडून जाताना तुझ्याकडे बघवणार नाही,
पण शेवटचं तुला डोळे भरून पाहण्यासाठी नजर चोरून बघेलही..
माझ्या नजरेसमोर येऊन मला दिसायचं कि नाही ते तु ठरव !!

About The Author

Hi there, my name is Pratik Akkawar. I am occasionally a poet, blogger, thinker and an amateur writer; trying to put my thoughts into words and sometimes words into poems. Beside that, I am a day dreamer, lazy reader and patient listener. Life is very much unpredicted and there is a lot to explore in the world. So, breath, smile, laugh and love for you are going to live only once. You can catch me on the associated urls listed below. Thank you for passing by. Stay blessed ! Cheers !!!

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.